The ball head is hair extensions an unbeaten classic. It is suitable for girls with a small amount of clip in hair extensions. Bringing this fluffy ball head has a real effect. The fluffy flower ball head is hair extensions uk suitable for all seasons, which can highlight the cuteness of human hair extensions girls.

PLANIRANJE PROSTORA
PROJEKTIRANJE
3D PRIKAZ
SAVJETOVANJE

IZRADA MAKETA

PROJEKTIRANJE

Nakon definiranog prostora i izrađenih skica sve prenosimo na nacrte u pogledu, tlocrtu i perspektivi. Nacrti su nam vodiči za sve poslove izvedbenog dijela i eventualne promjene u projektu. Ako je potrebno u projekt ćemo uključiti i stručnjaka za neki od specijaliziranih poslova. Kao dio projekta izrađujemo troškovnike i određujemo vremenske okvire radova za potpunu suglasnost s klijentom.